Regulamin

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Cityscapes.pl – https://cityscapes.pl/ od Paweł Piętak, ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice, NIP: 631-268-36-44 oraz zasady udziału w interaktywnej Grze miejskiej
 2. Pojęcia użyte w regulaminie:
  a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,
  która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Cityscapes.pl.
  Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  b. Sprzedawca – Paweł Piętak, ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice, NIP: 631-268-36-44,
  c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://cityscapes.pl/,
  d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentami, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  e. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami,
  f. Gra – Interaktywna gra miejska o nazwie „Przygody warszawskiego Kruka”.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej bilety na interaktywną Grę miejską, w którą można grać codziennie w godzinach od 11:00 do 18:00. Powyższe produkty dostępne są w Sklepie w formie biletów elektronicznych.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://cityscapes.pl/.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cityscapes.pl .
 6. Z udziału w Grze można skorzystać tylko w terminie wybranym podczas dokonywania zakupu. W celu zmiany terminu Gry należy skontaktować się drogą elektroniczną ze Sprzedawcą.
 7. Bilet uprawnia tylko do jednorazowego udziału w Grze.
 8. Z udziału w Grze może skorzystać tylko tyle osób na jaką został zakupny bilet. 
 9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za warunki atmosferyczne, prace remontowe i modernizacyjne, obostrzenia pandemiczne oraz wydarzenia organizowane na terenie miasta, takie jak strajki, koncerty, przemarsze, spotkania, jubileusze oraz wszystkie inne imprezy masowe, które odbywają się w trakcie korzystania przez Klienta z Gry.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz uszkodzania ciała Klienta oraz osób towarzyszących, powstałe podczas brania udziału w Grze.
 11. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione podczas brania udziału w Grze.
 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. 
 14. Dziecko do 13 roku życia powinno znajdować się pod stałą opieką osoby pełnoletniej (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez niego w sposób prawnie dozwolony; nauczyciela) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym to osoba sprawująca nadzór decyduje, czy dziecko będzie brało udział w Grze samodzielnie czy razem z tą osobą.
 15. Klient akceptuje, że nie ma możliwości rozpoczęcia Gry po godzinie 18:00 oraz przed godziną 11:00. Rozpoczęcie gry przed godziną 11:00 oraz po godzinie 18:00 nie jest możliwe. Klient, który nie zdąży rozpocząć Gry przed godziną 18:00 ma możliwość skontaktowania się drogę elektroniczną na adres kontakt@cityscapes.pl w celu ustalania nowego terminu Gry.
 16. Podczas udziału w Grze zabrania się:
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów będących częścią Gry,
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania lokalizacji odwiedzanych w trakcie Gry,
  • kradzieży którychś z rekwizytów Gry,
  • jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych graczy oraz obsługę punktów stacjonarnych.
 17. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, lub zachowujące się agresywnie, nie mogą rozpocząć Gry.

§2
[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2.  Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  a. formularza zamówienia.
 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili, bez
  podania przyczyny, zrezygnować z danej usługi, wysyłając w tym celu stosowną wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie każdej z usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (sposób podany powyżej).
 5. By móc skorzystać z usługi Klient potrzebuje:
  • Telefonu komórkowego ze stałym dostępem do internetu. 

§3
[ZAWIERANIE UMÓW]

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu, z wykorzystaniem
  Formularza zamówienia (bez rejestracji). Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej
  oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie
  odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do
  zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 5. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę
  zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:
  określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami,
  przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient, w celu dokonania zamówienia, zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia
  poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, znajdującego się pod podsumowaniem
  zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o
  złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia
  zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą
  przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należą
  m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,
  wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy
  sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4
[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za dokonane zakupy:
  a. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania
  zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta,
  Sprzedający dokonuje zwrotu środków na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient
  dokonał płatności.

§5
[SPOSOBY DOSTAWY]

 1. Niezwłocznie po uiszczeniu opłaty za dokonane zamówienie Klient otrzymuje bilet elektroniczny uprawniający do udziału w Grze na wskazany przez Niego adres e-mail.

§6
[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie
  Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia
  zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia
  od umowy, znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Okrężna 8,
  44-100 Gliwice, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@cityscapes.pl.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu
  na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu
  zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
  takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§7
[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i
  prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od
  dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić
  Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail:
  kontakt@cityscapes.pl .
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć
  zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a. imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującego,
  b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,
  usunięcie wady),
  g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
  konsumenta i jego żądanie.
 7. Warunki atmosferyczne, imprezy masowe, prace remontowe oraz obostrzenia pandemiczne nie są podstawą do reklamacji.
 8. Nieumiejętność ukończenia Gry ze względu na złożoność i trudność wyzwań Gry miejskiej nie jest podstawą do reklamacji. 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z
  Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
  osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca
  zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
  złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie
  odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem
  przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób
  przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w
  przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w
  ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą
  rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§8
[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,
  konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem
  sprawy w sądzie powszechnym:
  a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z
  dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o
  rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub
  organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na
  stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)
  rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,
  a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
  unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
  internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w
  przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany
  te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 09-08-2021.

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat Adres pocztowy
Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:

 • Nazwa produktu Cena
 • Razem
 • Data zawarcia umowy
 • Data odbioru produktów
 • Imię i nazwisko
 • Adres konsumenta (-ów)
 • Data i podpis